Friday, March 26, 2010

Jocelin's Ang Pao

http://jocelin.files.wordpress.com/2008/02/angpao2.jpg

http://jocelin.files.wordpress.com/2008/02/angpao1.jpg
Gong Xi Fa Cai, Wan Se Ru Yi, Shen Ti Jien Kang, Nien Nien You Yi…
Gong Xi… Gong Xi… :)

From: jocelin.wordpress.com

No comments:

Post a Comment